|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS


 
 


Article 1r – Denominació

1) Esta associació es denomina “FILÀ MARROCS, Asociación Festera”.

2) Les al·lusions fetes en estos Estatuts a la Filà s’entenen referides a la “FILÀ MARROCS, Asociación Festera”.