|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

PREÀMBUL

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r – Denominació
Article 2n – Personalitat jurídica
Article 3r – Règim jurídic
Article 4t – Finalitats de la Filà
Article 5é – Àmbit territorial
Article 6é – Durada
Article 7é – Domicili

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL I
CLASSES D’ASSOCIATS

Article 8é – Classes d’associats
Article 9é – Associats festers
Article 10é – Associats honoraris
Article 11é – Llibre Registre d’Associats

CAPÍTOL II
ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT FESTER

Article 12é – Requisits per a adquirir la condició d’associat fester
Article 13é – Procediment d’admissió

CAPÍTOL II
DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS FESTERS

Article 14é – Drets dels associats festers
Article 15é – Deures dels associats festers
Article 16é – Quotes i aportacions

CAPÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR

Article 17é – Procediment sancionador
Article 18é – Sancions

CAPÍTOL V
PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT

Article 19é – Supòsits de pèrdua de la condició d’associat

CAPÍTOL VI
QUOTA DE MASET

Article 20é – Concepte, aplicació, determinació i desemborsament de la quota de maset
Article 21é – Representació de la quota de maset
Article 22é – Llibre Registre de Quotes de Maset
Article 23é – Transmissió inter vivos de la quota de maset
Article 24é – Transmissió mortis causa de la quota de maset

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

Article 25é – Disposició general

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL

Article 26é – Noció
Article 27é – Competències de l’Assemblea General
Article 28é – Iniciativa per a convocar l’Assemblea General
Article 29é – Forma i contingut de la convocatòria
Article 30é – Lloc de la reunió
Article 31é – Assemblea Universal
Article 32é – Constitució
Article 33é – Constitució. Supòsits especials
Article 34é – Assistència i representació
Article 35é – Lloc i temps de la reunió
Article 36é – Mesa de l’Assemblea General
Article 37é – Dret d’informació
Article 38é – Dret de vot
Article 39é – Forma de deliberar: funcions del president de la reunió
Article 40é – Forma d’adopció d’acords
Article 41é – Actes dels acords

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA

Article 42é – Noció
Article 43é – Funcions de govern i gestió
Article 44é – Representació de la Filà
Article 45é – Nomenament, durada i separació
Article 46é – Exercici del càrrec
Article 47é – Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva
Article 48é – Càrrecs de la Junta Directiva
Article 49é – President i vicepresident
Article 50é – Secretari i vicesecretari
Article 51é – Tresorer
Article 52é – Vocals
Article 53é – Reunions de la Junta Directiva

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC

Article 54é – Patrimoni fundacional i recursos econòmics
Article 55é – Pressupost anual
Article 56é – Documentació comptable
Article 57é – Utilització particular del Maset

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL I
BANDERA, ESCUT I HIMNE DE LA FILÀ

Article 58é – Bandera de la Filà
Article 59é – Escut de la Filà
Article 60é – Himne de la Filà

CAPÍTOL II
CAPITÀ I BANDERERA

Article 61é – Atributs i funcions del capità
Article 62é – Requisits per a ser capità
Article 63é – Banderera de la Filà

CAPÍTOL III
SERGENT

Article 64é – Atribucions i deures del sergent
Article 65é – Requisists per al nomenament

CAPÍTOL IV
VESTIT OFICIAL

Article 66é – Composició, descripció i utilització
Article 67é – Elements complementaris

CAPÍTOL V
ESQUADRA OFICIAL

Article 68é – Nomenament i composició
Article 69é – Funcions i deures

CAPÍTOL VI
CARROSSES

Article 70é – Requisits
Article 71é – Carrossa infantil

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 72é – Causes de dissolució
Article 73é – Acords de l’Assemblea General sobre la dissolució
Article 74é – Reactivació
Article 75é – Liquidació
Article 76é – Operacions de la liquidació

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Referències terminològiques
Segona. Llengües dels Estatuts

DISPOSICONS FINALS

Primera. Autorització a la Junta Directiva
Segona. Entrada en vigor

DILIGÈNCIA