|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS


 
 


Article 2n – Personalitat jurídica

1) La Filà té personalitat jurídica des del moment de la seua constitució conforme a Dret. La Filà no té ànim de lucre.

2) Els associats no responen personalment
dels deutes de la Filà.