|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 46é – Exercici del càrrec

1) Els membres de la Junta Directiva hauran d’exercir les seues funcions amb la diligència d’un representant lleial, segons establixen les lleis i estos Estatuts.

2) Hauran de guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Filà, encara després d’haver cessat en el càrrec.

3) Els membres de la Junta Directiva exercixen el seu càrrec gratuïtament, però tenen dret al reemborsament de les despeses degudament justificades.