|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 37é – Dret d’informació

1) Els associats poden sol·licitar, per escrit abans de la reunió de l’Assemblea General o verbalment durant esta, els informes o aclariments que consideren necessaris sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia.

2) La Junta Directiva ha de proporcionar la informació sol·licitada, llevat que al seu juí això perjudique els interessos de la Filà. Esta excepció no procedirà quan sol·liciten la informació almenys el deu per cent dels associats presents o representats.