|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL VI
QUOTA DE MASET


 
 


Article 24é – Transmissió mortis causa de la quota de maset

En el cas de la defunció d’un associat fester i llevat que este ho haguera disposat testamentàriament d’una altra forma, si els seus familiars hagueren optat per donar-lo de baixa en la Filà, podran designar entre els parents del difunt qui haja de succeir-lo com a titular de la quota de maset. Esta designació tindrà efectes davant la Filà, una volta que el designat sol·licite la seua admissió com a associat fester i l’Assemblea General l’admeta com a tal.