|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 35é – Lloc i temps de la reunió

La reunió de l’Assemblea General ha de tindre lloc el dia i l’hora assenyalats en la convocatòria, però pot acordar-se que es prorroguen les sessions per un o més dies consecutius. En este cas, siga el que siga el nombre de les sessions de l’Assemblea General, es considera que la reunió és única i s’ha de redactar una sola acta per a totes les sessions.