|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 45é – Nomenament, durada i separació

1) El nomenament i la separació dels membres de la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General.

2) Per a ser nomenat membre de la Junta Directiva cal ser associat fester, ser major d’edat i estar al corrent en el compliment de les seues obligacions davant la Filà. Per a ser nomenat president de la Junta Directiva cal, a més a més, tindre una antiguitat en la Filà almenys de dos anys.

3). La Junta Directiva que acabe el seu mandat proposarà, després d’haver-los consultat, un o diversos candidats a president de la Junta Directiva nova. L’Assemblea General decidirà quin candidat tria. Si no es presentara cap proposta de candidat a president o en el cas de dimissió o separació de la Junta Directiva, l’Assemblea General elegirà directament el president de la Junta Directiva.

4) El president electe proposarà a l’Assemblea General els noms dels associats festers que vagen a integrar amb ell la Junta Directiva. L’Assemblea General decidirà el nomenament dels proposats.

5) Els membres electes de la Junta Directiva entren en funcions després d’haver acceptat el nomenament.

6) Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec per un període de dos anys.

7) L’Assemblea General pot acordar en qualsevol moment separar de les seues funcions algun, diversos o tots els membres de la Junta Directiva.