|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


 
 


Article 76é – Operacions de la liquidació

Correspon als liquidadors:

a) Vetlar per la integritat del patrimoni de la Filà i portar els comptes.

b) Concloure les operacions pendents i realitzar les noves que siguen necessàries per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de la Filà.

d) Liquidar el patrimoni de la Filà i pagar els creditors.

e) Aplicar els béns romanents, distribuint-los entre els associats festers que tinguen íntegrament satisfeta la seua quota de Maset. Així mateix, aquelles persones que tinguen el títol de propietat i no siguen associats festers tindran dret a participar en l’aplicació dels béns romanents, però sempre tenint en compte que serà proporcional al que hagueren aportat i mai superior a la quantitat en què siga valorat el seu títol de propietat. La bandera i el Sant Jordiet de la Filà seran lliurats al Museu Fester.

f) Donar comptes de la liquidació a l’Assemblea General. En concloure les operacions de liquidació, els liquidadors sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General un balanç final, un informe complet sobre estes operacions i una proposta de distribució dels béns romanents.

g) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments registrals.