|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 26é – Noció

1) L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Filà.

2) Els associats festers, constituïts en Assemblea General degudament convocada, decidixen per les majories estatutàriament establides en els assumptes propis de la competència de l’Assemblea.

3) Tots els associats, inclosos els disidents i els que no hagen participat en la reunió, queden sotmesos als acords adoptats per l’Assemblea General.