|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL I
CLASSES D’ASSOCIATS


 
 


Article 11é – Llibre Registre d’Associats

1) La Filà portarà un Llibre Registre d’Associats integrat per dues seccions, corresponents a cadascuna de les classes d’associats.

2) En cadascuna d’estes seccions es farà constar, seguint l’ordre d’antiguitat de l’associat en la Filà:

a) El nom i els cognoms de l’associat.

b) El lloc i la data de naixement.

c) La seua professió.

d) El seu domicili.

e) La data d’ingrés en la Filà.

f) Els càrrecs ocupats en la Junta Directiva, amb indicació de les dates de nomenament i cessament en els referits càrrecs.

g) Les dates en què haja sigut capità de la Filà.

h) La data en què deixe de pertànyer a la Filà, amb indicació de la causa.

3) La Filà portarà també un Fitxer d’Associats en el qual es transcriuran les indicades circumstàncies del Llibre Registre.