|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL III
DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS FESTERS


 
 


Article 14é – Drets dels associats festers

1) Corresponen a l’associat fester els drets següents:

a) Participar com a membre de la Filà en els actes de les Festes en honor de sant Jordi, en els de les Festes de la Relíquia de sant Jordi, i en tots aquells actes que organitze la Filà.

b) Utilitzar amb decòrum el vestit, els distintius i les insígnies de la Filà.

c) Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i vot.

d) Elegir i ser elegit per a exercir càrrecs directius de la Filà.

e) Exercir la representació que se li conferisca en cada cas.

f) Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot allò que considere que pot contribuir a la millor realització de les finalitats de la Filà.

g) Sol·licitar i obtindre informació sobre els assumptes que afecten la Filà.

h) Impugnar els acords adoptats pels òrgans de la Filà.

i) Participar en el patrimoni resultant de la liquidació.

j) Ser elegit per a ocupar els càrrecs honorífics de la Filà en les Festes.

k) Utilitzar per a fins particulars el Maset i mobiliari de la Filà, amb subjecció al que es disposa en l’article 57.

2) Els associats festers menors d’edat i no emancipats hauran d’estar assistits per les persones que legalment suplisquen la seua manca de capacitat. No obstant això, tenen dret de veu en les reunions de l’Assemblea General.