|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 34é – Assistència i representació

1) Tots els associats tenen dret a assistir a les reunions de l’Assemblea General i a participar en elles.

2) L’associat fester podrà fer-se representar en l’Assemblea General per mitjà d’un altre associat fester.

3) La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada reunió, llevat que el representant siga el cònjuge o un ascendent o descendent del representat.

4) La representació és sempre revocable. L’assistència personal a la reunió del representat tindrà valor de revocació.