|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC


 
 


Article 56é – Documentació comptable

1) Als llibres de comptabilitat figuraran tots els ingressos i les despeses de la Filà, precisant-se la procedència d’aquells i la inversió d’estes.

2) La Junta Directiva formularà anualment un estat de comptes dels seus ingressos i despeses. Este document haurà de ser firmat per tots els membres de la Junta Directiva. Si faltara la firma d’algun d’ells s’indicarà esta circumstància, amb expressa menció de la causa.

3) Tots els béns i drets que posseïsca la Filà, de qualsevol classe que siguen, seran relacionats amb la deguda precisió en un inventari anual en el qual s’especificarà els seu estat i els augments o les baixes.

4) Qualsevol que siga el procediment utilitzat, tots els llibres i documents comptables hauran de ser portats amb claredat, per ordre de dates, sense espais en blanc, interpolacions, taques ni raspats. Hauran de salvar-se a continuació, immediatament que s’advertisquen, els errors o omissions patits en les anotacions comptables.

5) La Junta Directiva haurà de tindre esta documentació en el domicili de la Filà per a facilitar la informació comptable als associats festers que la sol·liciten i a qualsevol persona que acredite un interés legítim.