|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL II
CAPITÀ I BANDERERA


 
 


Article 63é – Banderera de la Filà

1) A la banderera correspon l’honor de portar la insígnia de la Filà.

2) El capità designarà la persona que haja d’ostentar el càrrec de banderera.

3) La banderera haurà d’assistir als actes festers, en els mateixos termes que els previstos en l’apartat segon de l’article 61 en relació amb el capità.

4) En els actes religiosos podrà utilitzar la pinta i la mantellina.