|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR


 
 


Article 18é – Sancions

1) L’Assemblea General podrà imposar a l’associat fester que incomplisca algun dels seus deures una o diverses de les sancions següents:

a) Amonestació verbal o escrita.

b) Multa en la quantia que determine l’Assemblea General.

c) Prohibició de participar en la Festa o en algun acte durant un període d’un a tres anys, sense que això afecte l’obligació de l’associat fester referida en l’apartat primer de l’article 16.

d) Separació del càrrec o prohibició d’ocupar-lo en el futur.

e) Expulsió de la Filà.

2) En l’aplicació de la sanció, l’Assemblea General atendrà a la gravetat de la infracció i prendrà en consideració la concurrència de circumstàncies atenuants i agreujants.

3) En el cas que l’Assemblea General impose la sanció d’expulsió, la Junta Directiva ho comunicarà a la Comissió de Festes de Sant Jordi.

4) No s’admet l’expulsió col·lectiva. Si foren diversos els associats que incompliren alguns dels deures indicats en els articles 15 i 16, s’incoarà separadament l’expedient sancionador per a cadascun d’ells. En particular, si la Junta Directiva proposara l’expulsió d’aquells, l’acord de la Junta General s’adoptarà amb caràcter separat per a cadascun dels associats expedientats.