|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 50é – Secretari i vicesecretari

1) Correspon al secretari:

a) Portar i custodiar el Libre d’Actes, el Libre Registre d’Associats i la resta de documentació de la Filà, llevat d’aquella que correspon al tresorer.

b) Estendre i firmar les actes de l’Assemblea General, si haguera actuat com a secretari de la reunió d’esta, i les actes de la Junta Directiva.

c) Certificar les actes dels òrgans col·legiats de la Filà. Les certificacions s’emetran sempre amb el vist-i-plau del president o, al seu cas, del vicepresident de la Junta Directiva.

d) Presentar els acords que hagen d’elevar-se a instrument públic.

2) En cas d’absència o malaltia del secretari, o de quedar vacant este càrrec, les seues funcions seran exercides pel vicesecretari.