|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 47é – Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva

1) Els membres de la Junta Directiva responen solidàriament davant de la Filà, els associats i els tercers pels actes o les omissions contraris a les lleis, als presents Estatuts, i també pels danys causats maliciosa o negligentment.

2) Només podrà exonerar-se de responsabilitat qui demostre que, no havent participat en la realització o l’execució de l’acte lesiu, en desconeixia l’existència o que, coneixent-la, va fer tot el possible per evitar el mal o, almenys, s’hi va oposar.