|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 31é – Assemblea Universal

No obstant el que s’ha disposat en els articles anteriors, l’Assemblea General s’entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte sempre que estiguen presents tots els associats festers i accepten per unanimitat la celebració de la reunió.