|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL V
PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT


 
 


Article 19é – Supòsits de pèrdua de la condició d’associat

1) La condició d’associat fester es perd:

a) Per baixa voluntària.

b) Per expulsió

c) Per defunció, sense perjudici del que s’ha disposat en els dos últims apartats d’este article.

2) L’associat fester que deixe de pertànyer a la Filà no té dret a repetir les quotes que haja pagat, sense perjudici de la seua responsabilitat per les prestacions corresponents al període en què haja sigut membre.

3) L’associat fester que siga expulsat de la Filà hi perd qualsevol dret sobre el patrimoni.

4) En cas de defunció d’un associat fester, la Junta Directiva consultarà els familiars la seua voluntat de donar de baixa el difunt o que es mantinga com a associat fester.

5) Si es manté el nom del difunt com associat fester, les obligacions econòmiques seran de càrrec del familiar que haja donat el seu consentiment a tal efecte. El familiar designat succeirà el difunt en els drets que li atribuïxen estos estatuts i respondrà per compte propi del compliment dels deures que integren la condició d’associat fester.