|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 41. Acta dels acords

1) Els acords de l’Assemblea General es consignaran en una acta, que s’estendrà o es transcriurà en el Llibre d’Actes.

2) L’acta haurà de ser sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea General en la seua reunió següent.

3) Una volta que conste en l’acta la seua aprovació, serà firmada pel secretari de la reunió, amb el vist-i-plau de qui hi haguera actuat com a president.

4) L’acta tindrà força executiva a partir de la data de la seua aprovació.