|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 44é – Representació de la Filà

1) La representació legal de la Filà, en juí i fora d’ell, correspon a la Junta Directiva. La representació s’estén a tots els actes compresos en les finalitats de la Filà. Per a executar els acords de l’Assemblea General que comporten alienar, gravar o realitzar qualsevol acte de disposició del patrimoni de la Filà es necessita la intervenció conjunta o mancomunada de dues de les següents tres persones autoritzades: el president, el vicepresident i el tresorer.

2) A més a més, s’atribuïx el poder de representació al president de la Junta Directiva, el qual actuarà en nom de la Filà i haurà d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General o per la Junta Directiva. El president de la Junta Directiva és el representant institucional i el president de la Filà.

3) Les comunicacions o notificacions a la Filà es dirigiran al president.