|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL VI
QUOTA DE MASET


 
 


Article 23é – Transmissió inter vivos de la quota de maset

1) L’associat fester que haja causat baixa voluntària en la Filà només podrà transmetre la quota de maset a qui pretenga ser admés com a associat fester, notificant-ho prèviament a la Junta Directiva. La quota de maset només pot ser transmesa si està íntegrament desemborsada. Si no és així, l’associat fester, abans de donar-se de baixa, haurà de satisfer les quantitats pendents, per a poder transmetre la quota de maset.

2) La Junta Directiva inscriurà la transmissió en el Llibre Registre de Quotes de Maset, una volta el nou associat fester siga admés com a tal. Qualsevol altra transmissió inter vivos de la quota de maset serà ineficaç davant la Filà.

3) L’associat fester que haja estat expulsat de la Filà no podrà transmetre en cap cas la seua quota de maset, el contingut econòmic de la qual perd.