|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 43é – Funcions de govern i gestió

Correspon a la Junta Directiva, especialment:

a) Executar els acords de l’Assemblea General.

b) Preparar la forma en la qual la Filà i els associats han de participar en la Festa, i regir-ne i ordenar-ne l’actuació.

c) Formular els pressupostos, l’estat anual de comptes i l’inventari.

d) Establir el sistema de recaptar les quotes acordades per l’Assemblea General.

e) Resoldre totes les qüestions urgents que no admeten dilació, fent-ho saber a l’Assemblea General en la seua reunió següent.

f) Portar i custodiar el Llibre d’Actes, el Llibre Registre d’Associats, el Llibre Registre de Quotes de Maset, la Comptabilitat de la Filà i la resta de la seua documentació.

g) En cas de defunció d’un associat fester, la Junta Directiva s’encarregarà que la bandera de la Filà cobrisca el fèretre de l’associat fester durant el seu soterrament.

h) Disparar tres salves amb el conegut popularment com a Canó dels Marrocs el dia de Glòria; en la paella d’estiu; en entrar a missa i quan passe el fèretre d’un associat fester cap el cementeri, sempre que la família ho autoritze.

i) Autoritzar, en els termes previstos en l’article 57, la utilització particular del Maset.

j) Vetlar per l’estricte compliment d’estos Estatuts i procurar que l’actuació de la Filà s’acomode a la legalitat vigent.

k) Una volta acabat el seu mandat, donar compte a la Junta Directiva nova de la situació associativa, patrimonial, financera, documental i organitzativa de la Filà.