|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


 
 


Article 74é – Reactivació

Llevat del supòsit contemplat en la lletra a) de l’article 72, l’Assemblea General podrà acordar la reactivació de la Filà dissolta, sempre que haja desaparegut la causa de dissolució i no s’haja iniciat la distribució de l’actiu romanent. Este acord s’ha d’adoptar amb els requisits de l’article 33 i la majoria establida en l’apartat sisé de l’article 40 d’estos Estatuts.