|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

DISPOSICIONS FINALS


 
 


Primera. Autorització a la Junta Directiva

S’autoritza la Junta Directiva perquè realitze les gestions oportunes en tots aquells registres, entitats o oficines que calga, amb la finalitat d’adequar la situació de la Filà als canvis introduïts per estos Estatuts en la seua denominació i domicili.