|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 32é – Constitució

1) L’Assemblea General es constituïx vàlidament en primera convocatòria quan estiguen presents o representats almenys la meitat dels associats festers.

2) En segona convocatòria la constitució de l’Assemblea General és vàlida qualsevol que siga el nombre dels associats presents o representats.