|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


 
 


Article 72é – Causes de dissolució

La Filà es dissoldrà:

a) Per resolució judicial firme i motivada, si esta associació perseguira fins o utilitzara mitjans tipificats com a delicte.

b) Per acord de l’Assemblea General, adoptat amb els requisits de l’article 33 i la majoria establida en l’apartat sisé de l’article 40 d’estos Estatuts.

c) Per baixa de tots els associats festers.

d) Per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulte impossible el seu funcionament.