|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC


 
 


Article 57é – Utilització particular del Maset

1) La Junta Directiva podrà autoritzar qualsevol associat fester a utilitzar el Maset a títol particular i per a assumptes propis, segons les condicions següents:

a) Si el fester es proposa utilitzar el saló xicotet, haurà de satisfer per avançat la quantitat de cinc mil pessetes (5.000 pta.), això és, trenta euros amb cinc cèntims (30,05 euros).

b) Si el fester es proposa utilitzar el saló gran, haurà de pagar per avançat la quantitat de vint mil pessetes (20.000 pta.), val a dir, cent vint euros amb vint cèntims (120,20 euros).

c) En qualsevol cas, el fester es responsabilitza de tots els danys que, durant o a conseqüència de la referida utilització, es causen al Maset, el seu recinte, en el mobiliari o en l’utillatge. El fester es compromet a deixar el Maset, el seu recinte, mobiliari i utensilis en perfectes condicions de neteja. A estos efectes, depositarà amb caràcter previ una fiança per import igual a la quantitat que haja de satisfer per a la utilització del Maset. Així mateix, el fester respondrà de tots els danys que puguen derivar-se de la utilització particular del Maset.

d) Si són diversos els associats festers que sol·liciten la utilització del mateix o mateixos locals del Maset per a idèntica data, cadascun d’ells haurà de satisfer per separat la totalitat de l’import que corresponga, segons el que es disposa en les lletres a) i b) d’este apartat, i responen de les obligacions expressades en la lletra c). En relació a estes últimes i en cas de dubte sobre el subjecte responsable, els festers que hagen utilitzat el Maset respondran solidàriament.

e) La Junta Directiva podrà concedir la utilització sol·licitada d’acord amb criteris de disponibilitat del Maset. En cas de ser diversos els festers que formularen la sol·licitud, les preferències es determinaran per ordre de dates de les sol·licituds.

2) Si una entitat sense ànim de lucre o corporativa sol·licitaren la utilització particular del Maset, la Junta Directiva podrà autoritzar-la segons les condicions següents:

a) El sol·licitant haurà de pagar per avançat la quantitat de trenta mil pessetes (30.000 pta.), això és, cent huitanta euros amb trenta cèntims (180,30 euros), depositarà una fiança per igual import als efectes previstos en la lletra c) de l’apartat anterior, i respondrà de tots els danys que puguen derivar-se de la utilització del Maset.

b) Si la Junta Directiva autoritzara una Administració Pública per a utilitzar el Maset, esta quedarà exempta de pagament per això, però respondrà de deixar-lo en perfecte estat de neteja i es responsabilitzarà dels danys que puguen derivar-se de la referida utilització.

c) No s’autoritzarà la utilització del Maset per a realitzar activitats organitzades per partits polítics o amb finalitat política, ni per a portar a terme activitats que siguen contràries a les finalitats de la Filà.

3) Si es sol·licitara la utilització del Maset per a realitzar qualsevol tipus d’activitat amb ànim de lucre, la Junta Directiva podrà autoritzar-la, a condició que el sol·licitant pague per avançat la quantitat de cent cinquanta mil pessetes (150.000 pta.), és a dir, huit-cents quatre euros amb setanta-huit cèntims (804,78 euros), i deposite una fiança per igual import als efectes previstos en la lletra c) de l’apartat primer. El qui haja estat autoritzat a utilitzar el Maset respondrà de tots els danys que puguen derivar-se de la utilització.

4) L’associat fester que desitge utilitzar amb caràcter preferent el Maset haurà de comunicar-ho a la Junta Directiva amb una antelació de tres mesos a la data prevista per a la utilització, satisfer les quantitats i depositar la fiança indicades en les lletres a) o b) i c) de l’apartat primer.

5) La Junta Directiva podrà autoritzar als associats festers la utilització particular del mobiliari fora del Maset, previ pagament de la quantitat de cent pessetes (seixanta cèntims d’euros) per cadira i de cinc-centes pessetes (tres euros) per taula. La Junta Directiva podrà autoritzar gratuïtament a altres comparses o filades, a l’Ajuntament o a la Comissió de Festes de Sant Jordi la utilització particular del mobiliari fora del Maset. L’autoritzat es compromet a tornar el mobiliari prestat en perfecte estat.

6) L’Assemblea General podrà actualitzar les quantitats dineràries establides en este article.

7) El beneficis que obtinga la Filà de la utilització particular del Maset o del seu mobiliari es destinaran exclusivament al compliment dels seus fins, sense que càpia en cap cas el repartiment entre els associats.