|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


 
 


Article 75é – Liquidació

1) La dissolució de la Filà obri el període de liquidació.

2) La Filà conserva la seua personalitat jurídica fins a la conclusió de la liquidació.

3) Els qui foren membres de la Junta Directiva al temps de la dissolució quedaran convertits automàticament en liquidadors, llevat que l’Assemblea General o el jutge en designen altres en decidir la dissolució.

4) Les normes establides per a la Junta Directiva s’aplicaran als liquidadors, en tant que siguen conformes amb l’objecte de la liquidació.