|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC


 
 


Article 55é – Pressupost anual

1) La base del règim econòmic seran els pressupostos, els quals poden ser ordinaris o extraordinaris.

2) L’exercici econòmic finalitza en la data de la reunió de l’Assemblea General ordinària del mes de maig.

3) El pressupost ordinari atén les despeses ordinàries, absolutament necessàries per al bon sosteniment de la Filà. El límit del pressupost anual es xifra originàriament en quatre milions de pessetes (4.000.000 pta.), és a dir, en vint-i-quatre mil quaranta euros amb quaranta-huit cèntims (24.040,48 euros). No obstant això, l’Assemblea General pot acordar elevar el referit límit.

4) Els pressupostos extraordinaris atenen despeses de tal espècie.