|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


 
 


Article 73é – Acord de l’Assemblea General sobre la dissolució

1) En el cas previst en la lletra d) de l’article anterior, la dissolució necessitarà l’acord de l’Assemblea General, amb els requisits de l’article 33 i la majoria establida en l’apartat sisé de l’article 40 d’estos Estatuts.

2) El president de la Junta Directiva o, en el seu defecte, qualsevol dels membres d’este òrgan, ha de convocar immediatament l’Assemblea General. Qualsevol associat fester pot sol·licitar a la Junta Directiva que convoque l’Assemblea General, si considera que s’ha produït la referida causa. L’Assemblea General podrà adoptar l’acord de dissolució o aquell o aquells que siguen necessaris per a remoure esta causa.

3) Si l’Assemblea General no fóra convocada, no es duguera a terme o no adoptara cap dels acords referits en l’apartat anterior, qualsevol interessat pot instar el jutge de primera instància del domicili de la Filà perquè la dissolga.