|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL III
SERGENT


 
 


Article 65é – Requisits per al nomenament

1) Pot ostentar el càrrec de sergent qualsevol associat fester que ho desitge i ho comunique a la Junta Directiva amb antelació suficient.

2) També pot ostentar este càrrec qualsevol persona aliena a la Filà i major d’edat. El seu nomenament correspon a l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.