|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 51é – Tresorer

Al tresorer, en la seua qualitat de depositari dels fons de la Filà, correspon:

a) Realitzar, en nom i per compte de la Filà, els cobraments i els pagaments que procedisquen, sempre que se n’acredite la legitimatat amb la intervenció del president.

b) Emetre els rebuts de les quantitats que hagen de ser percebudes per la Filà i disposar-ne el cobrament.

c) Depositar en una entitat de crèdit, i a nom de la Filà, el numerari d’esta.

d) Portar, actualitzadament i sota la seua responsabilitat, la comptabilitat de la Filà i el Llibre Registre de Quotes de Maset.

e) Preparar els pressupostos.

f) Donar comptes a l’Assemblea General, amb la periodicitat que s’establix en l’apartat segon de l’article 28, i a la Junta Directiva sempre que algun dels seus membres ho sol·licite.

g) Arxivar i custodiar, sota la seua responsabilitat, la documentació comptable de la Filà.