|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS


 
 


Article 3r – Règim jurídic

1) La Filà es regix per estos Estatuts i, en tot allò no previst, per les disposicions estatals i, en el seu cas, autonòmiques que li siguen aplicables.

2) La Filà queda sotmesa, així mateix, als acords vàlidament adoptats pels seus òrgans i a allò disposat en els reglaments interns aprovats per l’Assemblea General, sempre que no s’oposen a la llei o a estos Estatuts.

3) En la seua participació en les Festes de Moros i Cristians, que se celebren tradicionalment a Banyeres de Mariola en honor de sant Jordi Màrtir, la Filà complirà les normes i les decisions legítimament adoptades per la Comissió de Festes de Sant Jordi o per la Confraria de Sant Jordi.