|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 25é – Disposició general

1) Els òrgans de la Filà són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

2) L’Assemblea General pot acordar la constitució de comissions especials, designant-ne els membres i establint-ne les funcions. Estes comissions podran regular el seu propi funcionament en el Reglament de Règim Interior corresponent.