|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 33é – Constitució. Supòsits especials

Perquè l’Assemblea General puga acordar vàlidament la modificació dels Estatuts, la dissolució de la Filà, o la transmissió total o parcial del maset o del seu recinte, com també per a la constitució d’algun gravamen sobre el maset o el reu recinte, serà necessari que, en primera convocatòria, concórreguen almenys les tres quartes parts dels associats festers presents o representats. En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la meitat dels associats festers presents o representats.