|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 53é – Reunions de la Junta Directiva

1) Les reunions de la Junta Directiva tindran lloc regularment i, com a mínim, una volta al mes. La Junta Directiva es reunirà sempre que així ho exigisca l’interés de la Filà.

2) El president convocarà oportunament tots els membres de la Junta Directiva pel mitjà que crega més convenient.

3) La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda, i així ho declararà el president, quan concórrega a la reunió, present o representat, almenys un terç dels seus membres. Els membres de la Junta Directiva només podran fer-se representar en la reunió d’este òrgan per un altre membre d’este.

4) La Junta Directiva podrà deliberar i adoptar acords sobre qualsevol assumpte de la seua competència. El president dirigirà i coordinarà les deliberacions de la Junta Directiva.

5) Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran per majoria absoluta dels membres que hagueren concorregut personalment o per representació a la reunió. A cada membre de la Junta Directiva correspon un vot, que haurà d’exercir-lo en interés de la Filà. Qui es trobe en conflicte d’interessos s’abstindrà de votar. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president.