|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL VI
QUOTA DE MASET


 
 


Article 21é – Representació de la quota de maset

1) L’associat fester que haja satisfet íntegrament l’import de la quota de maset rebrà de la Junta Directiva un títol en el qual es documentarà l’aportació de la referida quota.

2) Els títols estaran numerats correlativament segons l’antiguitat dels associats festers legitimats a obtindre’ls. En els títols s’indicarà:

a) La llegenda “Filà Marrocs. Quota de maset”, les dades identificadores de la inscripció de la Filà en el Registre Provincial d’Associacions i el seu número d’identificació fiscal.

b) El nom i els cognoms de l’associat fester.

c) El valor nominal de l’aportació, amb la indicació d’estar totalment desemborsada.

d) La data en la qual s’expedix el títol.

e) La firma del secretari de la Junta Directiva, amb el vist-i-plau del president.

f) En el cas de transmetre’s regularment la quota de maset, s’indicarà el nom i els cognoms de l’adquirent, la data de la transmissió i la firma del secretari de la Junta Directiva, amb el vist-i-plau del president.