|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL II
JUNTA DIRECTIVA


 
 


Article 52é – Vocals

1) Els vocals realitzaran les funcions que el president els encomane en relació amb la gestió de la Filà.

2) En cas de quedar vacants els càrrecs de president i vicepresident, el vocal de major antiguitat en la Filà ocuparà interinament la presidència amb la finalitat de convocar immediatament l’Assemblea General perquè esta procedisca a nomenar nou president.