|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA FILÀ: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTOL I
ASSEMBLEA GENERAL


 
 


Article 29é – Forma i contingut de la convocatòria

1. La convocatòria es realitzarà almenys huit dies abans de la data prevista per a la reunió, individualitzadament i per escrit dirigit al domicili designat a l’efecte o al que conste en el Llibre Registre d’Associats degudament actualitzat.

2) El president de la Junta Directiva farà la convocatòria i s’hi ha d’incloure:

a) El lloc, la data i l’hora de la reunió en primera convocatòria i, potestativament, en segona convocatòria.

b) L’ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes que s’hi tractaran.