|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL VI
QUOTA DE MASET


 
 


Article 20é – Concepte, aplicació, determinació i desemborsament de la quota de maset

1) La quota de maset consistix en una quantitat dinerària que, per a adquirir la condició d’associat fester, tota persona major de setze anys haurà d’aportar a la Filà.

2) La quota de maset es destina a l’adquisició, construcció, ampliació o millora del maset. Els associats festers realitzen esta aportació a condició que la Filà no es dissolga.

3) La quota de maset es fixa originàriament en cent vint mil pessetes (120.000 pta.), o el que és el mateix, en set-cents vint-i-un euros amb vint-i-dos cèntims (721,22 euros). Correspon a l’Assemblea General actualitzar regularment esta quantitat. Als efectes de l’eventual liquidació de la Filà, totes les quotes són d’igual valor.

4) La Junta Directiva pot facilitar el pagament de la quota a l’associat fester, concedint-li ajornaments raonables. Incorre en mora l’associat fester que incomplisca el pagament en algun dels terminis acordats.

5) Les quantitats abonades pels associats festers menors de setze anys en concepte de quotes ordinàries de Festes i de la Relíquia, des que va ser aprovada la quota de maset, es computen a compte d’esta quota.

6) Si un associat fester sol·licitara ser readmés en la Filà després d’haver deixat de pertànyer a esta per baixa voluntària, sense haver arribat a satisfer l’import íntegre de la quota de maset, haurà de pagar l’import restant segons la quantitat vigent en el moment que sol·licite la seua readmissió.