|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL II
ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT FESTER


 
 


Article 13é – Procediment d’admissió

1) Qui pretenga ser admés com a associat fester, o qui, com a representant legal, sol·licite l’admissió d’un representat seu, haurà de comunicar-ho a la Junta Directiva, la qual elevarà la sol·licitud a l’Assemblea General en la seua reunió següent.

2) Si cap associat present en la reunió s’oposa a l’admissió, esta demanarà el vot favorable de la majoria dels associats concorrents.

3) En el cas que hi haguera oposició a l’admissió, la votació serà secreta i l’admissió necessitarà el vot favorable de les tres quartes parts dels associats presents.