|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL V
ESQUADRA OFICIAL


 
 


Article 68é – Nomenament i composició

1) L’Assemblea General nomenara als qui, com a esquadra oficial, hagen de representar la Filà en els actes festers oficials o en aquells extraoficials que puguen organitzar la mateixa Filà, la Comissió de Festes de Sant Jordi o la Confraria de Sant Jordi.

2) L’esquadra oficial es compon d’un mínim de huit membres i el cap.

3) El que s’ha disposat en els dos apartats anteriors s’aplica, així mateix, per a l’esquadra oficial infantil.