|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

DISPOSICIONS FINALS


 
 


Segona. Entrada en vigor

Sense perjudici dels efectes de la inscripció en el Registre d’Associacions, estos Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seua aprovació per l’Assemblea General i, en conseqüència, quedaran derogats des d’eixe moment els vigents fins ara.