|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL II
ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT FESTER


 
 


Article 12é – Requisits per a adquirir la condició d’associat fester

Per a ser membre de la Filà en qualitat d’associat fester es necessita:

a) Sentir les tradicions espirituals que animen les Festes.

b) Ser admés per l’Assemblea General.

c) En el cas de ser major de setze anys, satisfer l’import de la quota de maset.

d) No tindre obligacions econòmiques pendents amb esta o altra filà o comparsa, en el cas d’haver-ne sigut expulsat d’alguna altra per este motiu.