|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL I
CLASSES D’ASSOCIATS


 
 


Article 10é – Associats honoraris

1) L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, podrà nomenar associats honoraris de la Filà a determinades persones, per raó dels seus mèrits.

2) A l’associat honorari se li atribuïxen els següents drets:

a) Prendre part en la Festa ocupant un lloc d’honor a la Filà.

b) Participar en les reunions de l’Assemblea General amb veu, però sense vot.

3) L’associat honorari no té  cap obligació ni cap dret de contingut econòmic davant la Filà.