|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL VI
QUOTA DE MASET


 
 


Article 22é – Llibre Registre de Quotes de Maset

1) La Junta Directiva portarà un Llibre Registre de Quotes de Maset, en el qual es faran constar la titularitat originària i les successives transmissions de les referides quotes.

2) Les inscripcions es faran correlativament, segons la seua numeració de les quotes de maset. En cada inscripció s’indicarà la identitat de l’associat fester que siga titular de la quota de maset.

3) La Filà només reputarà titular de la quota de maset a qui es trobe inscrit en este Llibre Registre.

4) La Junta Directiva només podrà rectificar el contingut de les inscripcions d’este Llibre Registre que repute falses o inexactes, si els interessats no s’hagueren oposat a la rectificació en el termini d’un mes des de la notificació fefahent del propòsit de procedir a esta.