|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL II
CONDICIÓ D’ASSOCIAT

CAPÍTOL III
DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS FESTERS


 
 


Article 16é – Quotes i aportacions

1) L’associat fester haurà de satisfer les quotes ordinàries de Festes i les de la Relíquia. La determinació de les quotes ordinàries correspon a l’Assemblea General, amb les particularitats establides en l’apartat següent.

2) En funció de l’edat dels associats festers, les quotes ordinàries de Festes i les de la Relíquia es calculen de la manera següent:

a) Per als associats festers menors d’onze anys, la quota es xifra en el vint-i-cinc per cent de la quota ordinària.

b) Els associats festers amb edats compreses entre els onze i els quinze anys pagaran el cinquanta per cent de la quota ordinària.

c) Des de l’edat de setze anys i fins a l’edat en què es jubilen o adquirisquen la condició de pensionistes, els associats festers hauran de pagar la quota ordinària.

d) Des de l’edat de la seua jubilació o en adquirir la condició de pensionistes, els associats festers pagaran el cinquanta per cent de la quota ordinària.

3) L’Assemblea General podrà acordar, així mateix, l’obligació de realitzar aportacions extraordinàries.

4) Les quotes de maset es regixen pel que s’ha dispostat en el capítol sisé d’este títol. En el seu cas, l’associat fester haurà també de desemborsar puntualment les quantitats ajornades de la quota de maset.

5) Mentre l’associat es trobe en mora en el pagament de qualsevulga d’estes quotes o aportacions, els seus drets quedaran en suspens, sense perjudici que s’aplique el règim sancionador previst en els articles 17 i 18.

6) Els fills dels associats festers fins els quinze anys no inscrits podran participar en els actes infantils i juvenils que organitze l’associació. A partir dels setze anys hauran de formalitzar l’alta en la Filà.