|  Notícies  |  Arxiu fotogràfic  |  Estatuts  |  Tauler d’Anuncis  |  Contacte  |  Crèdits  |  Administració  |

Estatuts de la Filà Marrocs Associació Festera

TÍTOL V
ORGANITZACIÓ FESTERA

CAPÍTOL II
CAPITÀ I BANDERERA


 
 


Article 61é – Atributs i funcions del capità

1) El capità és l’autoritat suprema de la Filà en l’ordre fester. La Banda de Capità constituïx el seu distintitu principal. El capità ostentarà el títol de president honorífic de la Filà durant l’any del seu mandat.

2) El capità haurà d’assistir a tots els actes oficials que durant les Festes de Sant Jordi i les de la Relíquia, establisquen la Comissió de Festes de Sant Jordi, la Confraria de Sant Jordi i a aquells actes que organitze la Filà. Si per causes imprevistes o inevitables no poguera assistir a algun dels referits actes, el capità haurà de delegar en una altra persona que el substituïsca. En relació amb el deure establit en este apartat, el capità respon personalment i exclusivament de les sancions que pogueren ser-li imposades.

3) El capità triarà el vestuari per a participar en els actes festers, però este s’haurà d’adequar a les característiques del bàndol moro i al decòrum fester. Si ho desitjara, podrà utilitzar el vestit oficial de marroc, complementat amb alguna peça d’adornament per a donar-li major vistositat.

4) Quan ho crega convenient, el president de la Junta Directiva pot convocar al capità per a assistir i participar en determinades reunions d’este òrgan.